BOOOM Digital - Gradient styling elementBOOOM Digital - Gradient styling element

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOOM Digital B.V.

De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOOOM Digital B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 6827 AN aan de van Oldenbarneveldstraat 120 in Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 65522303;

Artikel 1: Algemeen

Op alle door de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOOOM Digital B.V., in het navolgende verder te noemen “leverancier”, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden/diensten en alle overige rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en zijn wederpartij zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

De toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt door de leverancier uitdrukkelijk afgewezen. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze afwijkingen schriftelijk met de leverancier zijn overeengekomen en zijn beperkt tot de betreffende overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn overeengekomen; voor het overige blijven de navolgende Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2: Offertes

Alle door de leverancier gedane aanbiedingen, offertes en adviezen zijn vrijblijvend.

Opdrachten en wijzigingen in de opdracht zijn eerst bindend voor de leverancier – ook wanneer de leverancier een aanbieding heeft gedaan – nadat de leverancier hun opdracht of wijziging binnen 8 dagen na ontvangst hiervan schriftelijk heeft aanvaard dan wel binnen 8 dagen na ontvangst van een opdracht of wijziging met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang heeft gemaakt. Kennelijke vergissingen, waaronder begrepen verschrijvingen, worden geacht niet geschreven te zijn en worden vervangen door een juiste formulering. Deze vergissingen kunnen niet tot aansprakelijkheid leiden. Indien partijen geen overeenstemming bereiken, zullen zij in hernieuwd overleg treden. De geldigheid van een offerte is 60 dagen.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

De in aanbiedingen/offertes/opdrachtbevestiging gemelde streefdata, ontwerpen, e.d. alsmede de eventueel daarin opgenomen afbeeldingen gelden slechts bij wijze van aanduiding en zijn vrijblijvend, tenzij van de zijde van de leverancier terzake schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt. Te  leveren producten kunnen daarvan in enige mate afwijken.

De activiteiten van de leverancier zijn uitdrukkelijk beperkt tot het bouwen van websites en webshops. De leverancier is uitdrukkelijk niet gehouden tot levering van content (afbeeldingen, ander beeldmateriaal, teksten e.d.). Ook verzorgt de leverancier uitdrukkelijk niet de hosting van de websites en webshops. Het bouwen van een website of webshop is een gebeuren waarbij zowel de leverancier als de wederpartij een belangrijke rol speelt.

Het is een ontwikkelingstraject waarbij de leverancier ernaar streeft om samen met de wederpartij te komen tot een functionerende website ten behoeve van de wederpartij. De leverancier garandeert niet dat het resultaat van de opdracht altijd naar volle tevredenheid van de wederpartij is, maar streeft er uiteraard wel naar om zich dusdanig in te spannen dat een resultaat wordt bereikt dat voldoet aan haar professionele normen, aan de in de opdrachtbevestiging vastgelegde bijzonderheden en aan de wensen van de wederpartij. De leverancier hecht dan ook aan een goede samenwerking en een open communicatie met de wederpartij.

Voor de door de leverancier te leveren prestatie is de opdrachtbevestiging leidend. Alle activiteiten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen maar wel van belang zijn voor de juiste en/of door de wederpartij verlangde werking van de te leveren website of webshop, worden op uurbasis tegen het in de opdrachtbevestiging opgenomen uurtarief aan de wederpartij in rekening gebracht. Door de leverancier verlangde aan- of deelbetalingen dienen door de wederpartij binnen de door de leverancier gevraagde termijn te zijn voldaan, en in ieder geval (indien een specifieke termijn is genoemd) binnen 14 dagen na het verzoek tot het doen van een aan- of deelbetaling. Het is wederpartij niet toegestaan haar betalingsverplichting jegens leverancier op te schorten of te verrekenen met enige (vermeende of reële) vordering jegens leverancier.

Artikel 4: Prijzen

De door de leverancier opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend en zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden, tijdens normale werktijden.

Indien in een of meer van de in de vorige alinea genoemde factoren een wijziging optreedt, is de leverancier bevoegd de genoemde prijzen zonder voorafgaande nadere aankondiging dienovereenkomstig aan te passen. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Wanneer de wederpartij slechts voor een gedeelte van het vervaardigen en/of te leveren werk teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en dergelijke heeft overgelegd of heeft doen overleggen, is de leverancier niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.

Artikel 5: Wijziging in opdracht

Wijzigingen in of aanvullingen op de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, die door de leverancier overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 zijn aanvaard en hogere kosten met zich brengen dan waarop bij de prijsopgave was gerekend, worden aan de wederpartij extra in rekening gebracht.

Door de wederpartij na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door hem tijdig en schriftelijk aan de leverancier worden medegedeeld. Indien deze wijzigingen mondeling worden doorgegeven, dan is het risico van enig gebrek in de uitvoering van de wijzigingen volledig voor rekening van de wederpartij. De leverancier is niet aansprakelijk voor het overschrijden van de overeengekomen levertijd wanneer deze het gevolg is van de door de wederpartij gewenste wijzigingen/veranderingen.

Artikel 6: Gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van gedeelten van een samengestelde opdracht, kunnen afzonderlijk door de leverancier worden gefactureerd.

Artikel 7: Opleveringstermijnen

Opgegeven termijnen gelden slechts bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de leverancier schriftelijk in gebreke te worden gesteld, terwijl overschrijding van termijnen de wederpartij niet het recht geeft op enige schadevergoeding dan wel om de overeenkomst te ontbinden.

De leverancier is bevoegd de overeenkomst in haar geheel, dan wel, na het successievelijk beschikbaar komen van onderdelen ervan in gedeelten op te leveren. Als een gedeelte wordt geleverd, is de leverancier gerechtigd om terzake van deze levering betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

Indien de wederpartij, nadat de leverancier de overeenkomst in haar geheel of in gedeelten heeft opgeleverd, in gebreke blijft het geleverde te aanvaarden, en de wederpartij nadat de leverancier de wederpartij in gebreke heeft gesteld, na een periode van maximaal 8 dagen na de datum van ingebrekestelling het geleverde nog steeds niet heeft aanvaard, is de leverancier – te zijner keuze – bevoegd, ook als het om deelopdrachten gaat, de opdracht op de gebruikelijke wijze te factureren dan wel de opdracht, voor zover die nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd zijn recht om de overeenkomst te ontbinden en/of aanspraak te maken op schadevergoeding conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

Artikel 8: Vertraging door de wederpartij

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk wordt vertraagd door factoren aan de zijde van de wederpartij (zoals het niet, niet-tijdig of niet-volledig aanleveren van materiaal (tekst, afbeeldingen, hyperlinks, films en ander beeldmateriaal, en wat dies meer zij), kan de leverancier voor een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte c.q. afgeleverde gedeelte en voor de overigens voor de gehele order
reeds gemaakte kosten aanspraak maken op betaling ervan.

Als geen uitdrukkelijke leveringstermijn terzake is overeengekomen, dan zal de leverancier aanspraak kunnen maken op betaling onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van het onderhavige werk normaliter benodigde tijd.

Artikel 9: Overmacht

In geval van een niet aan de leverancier toe te rekenen tekortkoming en in geval van andere omstandigheden van zodanige aard dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet van de leverancier kan worden gevergd zal de leveringsplicht worden opgeschort en de opleveringstermijn worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.

Indien de verlenging van de levertijd meer gaat belopen dan 3 maanden, is de leverancier bevoegd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat de leverancier tot enige vergoeding gehouden is.

Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt onder andere begrepen storing in het bedrijf (onder meer tengevolge van oorlog, onlusten, overstromingen, rantsoeneringen door openbare nutsbedrijven, internetstoringen, stroomstoringen, computerstoringen, stakingen, brand, overheidsmaatregelen en vergelijkbare omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van de order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken), alsmede elk aan de wil en/of controle van de leverancier onafhankelijke omstandigheden – al dan niet voorzienbaar – waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdrachten tijdelijk of permanent verhinderd wordt.

Artikel 10: Annuleringen

Als de wederpartij eenzijdig de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, om welke reden dan ook, is hij niettemin gehouden aan de leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten (voorbereiding, huur, salarissen) te vergoeden voor zover de leverancier dat wenst, alles onverminderd het recht van de leverancier op vergoeding van winstderving en van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

Artikel 11: Betalingstermijn

Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andere termijn staat vermeld. Verrekening door de wederpartij van een (gepretendeerde) vordering op de leverancier is uitdrukkelijk niet toegestaan.

De leverancier is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om voor aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking/uitlevering van de order te staken of op te schorten indien de wederpartij deze zekerheid niet geeft of kan geven.

Als niet binnen de gestelde termijn door de wederpartij wordt betaald, is de wederpartij vanaf de vervaldatum aan de leverancier een rente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand (een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand) over het factuurbedrag inclusief BTW. Daarnaast is de wederpartij bij niet-tijdige betaling een bedrag verschuldigd gelijk aan 15% van de aan de leverancier verschuldigde hoofdsom, onverminderd het recht van de leverancier een redelijke vergoeding te verlangen voor de door de leverancier geleden verliezen en/of gederfde winsten, te vermeerderen met de kosten in en buiten rechte.

Ook voor opdrachten die een lange bewerkingstijd vereisen, kan de leverancier gedeeltelijke betalingen verlangen. Alle te maken kosten in en buiten rechte komen voor rekening van de wederpartij. De kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van €250,–.

Betalingen die de leverancier ontvangt, strekken in eerste instantie in mindering van de gemaakte kosten en verschenen rente en strekken eerst daarna tot betaling van de plaatsgevonden hebbende leveringen, met dien verstande dat de betalingen steeds eerst met de oudste vervallen facturen worden verrekend.

Artikel 12: Auteursrechten, ook ten aanzien van door wederpartij aangeleverd materiaal

De intellectuele eigendomsrechten van de door de leverancier ten aanzien van de door leverancier gebouwde website of webshop gaan eerst op de wederpartij over zodra de wederpartij alles aan de leverancier heeft voldaan wat de wederpartij aan leverancier verschuldigd is (daaronder niet alleen begrepen de prijs inclusief de ingevolge deze voorwaarden verschuldigde bedragen en vergoedingen, maar ook eventuele rente en kosten, alsmede bedragen die uit hoofde van andere opdracht of uit welken hoofde dan ook).

Zolang de in de eerste alinea genoemde rechten niet op de wederpartij zijn overgegaan, is de wederpartij niet bevoegd deze rechten te verpanden of aan derden enigerlei ander recht daarop te verlenen. Indien de wederpartij onverhoopt niet aan een van zijn verplichtingen voldoet, is de leverancier bevoegd om de door hem geleverde zaken waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling is verkregen, als zijn eigendom op te vorderen, zowel onder de wederpartij als bij derden. De hiermee samenhangende kosten alsmede alle andere schade die hieruit voortvloeit, komen volledig voor rekening van de wederpartij, die de leverancier hierbij uitdrukkelijk vrijwaart voor alle schade van en/of door derden die uit dit terughalen voortvloeit. De wederpartij blijft gehouden tot volledige nakoming van haar verplichtingen jegens leverancier.

De wederpartij staat ervoor in dat zij bevoegd is tot het gebruik van het materiaal ten behoeve van haar website of webshop, en derhalve dat dit materiaal niet belast is met enig auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht ten behoeve van derden, noch dat zij (daardoor) anderszins rechten van derden schendt. Indien toch van enige schending van rechten van derden blijkt, is de wederpartij gehouden de leverancier te vrijwaren tegen elke eventuele aanspraak van die derde(n) jegens de leverancier.

Artikel 13: Retentierecht

De leverancier, die zaken van de wederpartij onder zich heeft, is gerechtigd de afgifte van die zaken op te schorten tot voldoening van al hetgeen de leverancier van de wederpartij te vorderen heeft is voldaan, ongeacht de grondslag van die vorderingen, tenzij de wederpartij voor die vorderingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Het recht tot retentie heeft de leverancier ook in geval de wederpartij in staat van faillissement of surséance komt te verkeren dan wel ten aanzien van de wederpartij de Wettelijke regeling Schudsanering Natuurlijke Personen van toepassing is geworden.

Artikel 14: Ontbinding door leverancier

De leverancier heeft het recht om door een eenvoudige schriftelijke kennisgeving buiten rechte een overeenkomst te ontbinden, teruggave van geleverde zaken te vorderen, volledige schadevergoeding te vorderen, zowel van het bedrag ineens als mede van de gemaakte kosten, winstderving, enzovoort, dat alles naar keuze van de leverancier, verhoogd met een boete van 15% over bedoeld bedrag ten behoeve van de leverancier, indien de wederpartij dan
wel diens bestuurder of aandeelhouder:

 • overlijdt;
 • tot liquidatie van zijn onderneming besluit;
 • geconfronteerd wordt met van een aanvraag tot zijn faillissement, surséance van betaling of de Wettelijke
  regeling Schuldsanering Natuurlijke Personen;
 • onder curatele wordt gesteld of anderszins wordt verhinderd of belemmerd of niet instaat is zijn
  verplichtingen vrij en zelfstandig na te komen;
 • tot een (voorwaardelijke) vrijheidsstraf wordt veroordeeld;
 • zonder daarvan de leverancier in kennis te stellen, verhuist of naar het buitenland vertrekt;
 • bij het aangaan van de overeenkomst onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft
  verzwegen die voor de leverancier aanleiding zouden zijn geweest om geenovereenkomst te sluiten;
 • producten waarop de overeenkomst van toepassing is, verloren laat gaan of die producten waardeloos zijn
  geworden, uit zijn macht geraken (ook door middel van beslaglegging) of indien de financiële
  omstandigheden bij de wederpartij een relevante wijziging hebben of zullen ondergaan.

In de onder de in de vorige alinea omschreven gevallen heeft de leverancier het recht te handelen conform de
bepalingen met betrekking tot annulering ex artikel 10.

Artikel 15: Klachten

Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 8 dagen na aflevering van de zaken, onder overleggingvan de nodige bewijsstukken dat de klacht betrekking heeft op het door de leverancier geleverde/gepresteerde. De wederpartij, die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst ervan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken en/of het gepresteerde, van elke individuele toepassing of voor diens adviezen.

De wederpartij zal in geen geval aanspraken tegen de leverancier kunnen doen gelden nadat de wederpartij het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt resp.in gebruik heeft doen nemen, be- of verwerken of aan derden heeft doorgeleverd.

De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van enige overeengekomen prestatie is beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekeraar in dezen wordt vergoed.

De leverancier is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, betrekking hebbende op of voortvloeiende uit al dan niet tijdig en/of juist uitgevoerde opdrachten en/of leveringen. Klachten geven de wederpartij nimmer het recht op inhouding van gelden (al dan niet door middel van verrekening) en/of gedeeltelijke betaling, ook niet door middel van conservatoir beslag onder zichzelf.

De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in modellen, tekeningen en/of materialen, die door de wederpartij zijn verstrekt, noch voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van hetgeen door de leverancier overeenkomstig de door de wederpartij goedgekeurde opdrachtbevestiging is geleverd. Wanneer de wederpartij uiterlijk 8 dagen na het ontvangen van de factuur niet per aangetekend schrijven aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht met het factuurbedrag te hebben ingestemd. Het door de leverancier in behandeling nemen van klachten strekt niet tot bewijs van de gegrondheid van die klachten dan wel de tijdige indiening van die klachten.

Artikel 16: Rechtskeuze, geschillen

Op alle offertes en overeenkomsten gedaan door resp. gesloten met de leverancier is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met enige door deze leveringsvoorwaarden (mede) beheerste overeenkomst mochten bestaan of zullen ontstaan, zowel juridische als feitelijke, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement Gelderland.

Een geschil is aanwezig wanneer een partij verklaart dat zulks het geval is.

BOOOM Digital - Gradient styling element
BOOOM Digital - Gradient styling element
Plan een kennismaking in